În cadrul întîlnirii echipei Cancelariei de Stat, Centrului de guvernare electronică  și a reprezentanților Programului USAID (BRITE), Domnul Sergiu CEAUȘ, Secretarul General adjunct al Guvernului a menționat importanța perfecționării cadrului legal existent și îmbunătățirea mecanismelor pentru  sporirea transparenței în activitatea administrației publice locale.

În urma analizei situației actuale referitor la informarea populației despre actele emise/adoptate de către autoritățile publice locale s-a constatat, că acestea, în mare parte, nu sunt aduse la cunoștința comunității prin mijloace de informare accesibile, în particular prin mijloacele electronice. La fel, o problemă importantă rămîne transparența activității Oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat.

Pentru uniformizarea cerințelor față de autoritățile publice locale și Oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat, precum și obligarea plasării tuturor actelor  administrative într-un Registru electronic, au fost elaborate trei Regulamente, care vor reglementa mecanismul de înregistrare, publicare, păstrare, evidență  și vizualizare a actelor autorităților publice locale:

  1. „Regulamentul privind Registrul de Stat al actelor normative ale autorităților administrației publice locale (Registrul actelor locale)”;
  2. „Regulamentul cu privire la Registrul intern al actelor emise de autoritatea administrației publice locale”;
  3. „Regulamentul cu privire la Registrul actelor supuse controlului de legalitate de către oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat”.

Avînd în vedere, că Registrul electronic al actelor locale este structurat în trei  compartimente, Regulamentele stabilesc procedura concretă a funcționării și utilizării acestora atît din partea APL, cît și din partea autorităților publice centrale, reprezentantului Guvernului în teritoriu și tuturor persoanelor interesate.

Implementarea sistemului informaţional centralizat va permite în regim real asigurarea transparenței procesului decizional în activitatea autorităţilor publice locale și a Oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat.

Ținînd cont de faptul, că în prezent procesul de monitorizare a actelor din partea Cancelariei de Stat este dificil, situația poate fi îmbunătățită prin implementarea Registrului electronic, care va permite supravegherea continuă a actului parvenit spre control.

Aceste subiecte au fost analizate minuțios de către echipa Cancelariei de Stat, Consilierul Principal de Stat al Prim-ministrului în domeniul APL, Iurie Chiorescu și partenerii de dezvoltare, disponibili a susține eforturile Guvernului și de a implementa în practică noul concept elaborat.

Astfel, pe agenda de lucru a Cancelariei de Stat în perioada imediat următoare se află promovarea  proiectului de lege cu privire la modificare și completarea unor acte legislative și proiectul hotărîrii Guvernului privind Registrul de Stat al actelor normative ale APL, plasate pe pagina oficialăwww.descentralizare.gov.md

(http://descentralizare.gov.md/libview.php?l=ro&idc=432&id=1226&t=/PROIECTE-IN-DISCUTIE/Proiecte-de-acte-normative/Proiecte-de-acte-normative-privind-Registrul-de-Stat-al-actelor-normative-ale-autoritatilor-administratiei-publice-locale ).