Consiliul Regional pentru Dezvoltare Sud (CRD Sud) s-a întrunit astăzi într-o nouă ședință, de astă dată la Căușeni, la lucrările acesteia participând 20 din cei 32 de membri aleși. Factorii de decizie regionali au dezbătut un șir de subiecte importante, cum ar fi mersul implementării proiectelor investiționale aprobate pentru finanțare în anul 2017 și valorificarea mijloacelor financiare alocate în acest scop din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională, extinderea proiectului „Aprovizionarea cu apă potabilă a locuitorilor din localităţile Iargara, Filipeni, Romanovca şi Cupcui raionul Leova”, finanțat din sursele UE ș.a.

Totodată, factorii de decizie regionali au audiat raportul de evaluare a impactului proiectului „Apă curată pentru comunitățile bazinului râului Prut” și au decis să înainteze, spre examinare, Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale proiectul investițional depus în cadrul ultimului concurs al propunerilor de proiecte de către Consiliul Raional Căușeni, care țintește drept obiectiv sporirea atractivității investiționale în economia Regiunii de Dezvoltare Sud prin construcția rețelelor, comunicațiilor, a drumului de acces și amenajarea teritoriului în cadrul filialei Căușeni a Zonei Economice Libere Bălți.

Anunțându-se a fi deliberativă, în lipsa președintelui CRD Sud, Nicolae Molozea, ședința a fost prezidată de către Nicolae Gorban, președintele Consiliului Raional Căușeni, care a dat start lucrărilor forului regional, enunțând principalele obiective și supunând votului agenda evenimentului.

La propunerea președintelui Consiliului Raional Cimișlia, Mihai Olărescu, susținută ulterior de majoritatea membrilor forului regional, de pe ordinea de zi a ședinței a fost exclusă chestiunea cu privire la alegerea vicepreședintelui CRD Sud, urmând ca asupra ei, precum și asupra necesității de a revizui, modifica și completa regulamentele de funcționare a CRD Sud și a ADR Sud să se revină la una din următoarele ședințe, după ce va fi finalizată la nivel central reformă structurală și instituțională care se află acum în plină desfășurare.

Prezent la lucrările CRD Sud în calitate de reprezentant al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), Igor Malai a salutat audiența în numele Dlui ministru Vasile Bîtca. Domnia sa a ținut să-i asigure pe cei prezenți de faptul că autoritățile centrale își propun de acum încolo nu doar să asigure continuitatea implementării politicilor de dezvoltare regională, ci și să impulsioneze acest proces, în această ordine de idei sarcina și responsabilitatea de a lua decizii importante la nivel de regiune, de a se implica și a coordona acțiunile întreprinse în acest sens fiind puse și în continuare pe umerii CRD Sud și ADR Sud.

În deschiderea ședinței, cu un cuvânt de salut către cei prezenți a venit și Maria Culeșov, directorul ADR Sud, care le-a mulțumit membrilor CRD Sud pentru implicare și conlucrare. Doamna director și-a exprimat speranța că, odată cu constituirea comisiilor de specialitate în cadrul CRD Sud, precum și în virtutea modificărilor care vor surveni odată cu aprobarea noii legi privind dezvoltarea regională, principalul organ de coordonare a procesului de dezvoltare regională în Regiunea Sud își va fortifica rolul său, căpătând competențe și atribuții mult mai mari.

În cele ce urmeză, membrii CRD Sud au luat act de informația privind mersul implementării proiectelor investiționale aprobate pentru finanțare în anul 2017, prezentată de Andrei Popușoi, șeful Secției management proiecte din cadrul ADR Sud. Referindu-se nemijlocit la proiectele în derulare, raportorul a specificat că, pentru anul 2017, în baza deciziei Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale nr. 1/17 din 27.01.2017 a fost aprobată finațarea din FNDR a 6 proiecte regionale, dintre care unul trecător și cinci proiecte noi. Valoarea totală a acestor proiecte este de 179,4 mln. lei, fiind alocați din FNDR, pentru anul 2017, 36,1 mln. lei. După care, Andrei Popușoi s-a referit la gradul de valorificare a mijloacelor financiare alocate pentru implementarea proiectelor în opt luni ale anului 2017, menționând că, în perioada de referință, de către ADR Sud au fost valorificate mijloace financiare în valoare de 17 336.45 (48,1%) din 36 014.88 de lei alocați pentru anul curent.

Un subiect important pe agenda ședinței a ținut de înaintarea către comisia interministerială, pentru reevaluare, a proiectului investițional „Oportunități pentru atractivitatea investițională în economia Regiunii de Dezvoltare Sud”. În această ordine de idei, Vera Ciuchitu, șefa Secției economie și atragerea investițiilor din cadrul Consiliului  Raional Căușeni, a informat prezența că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 169 din 31 iulie 2015 privind extinderea Zonei Economice Libere (ZEL) Balţi în oraşele Străşeni şi Căuşeni, Consiliul Raional Căuşeni a realizat acţiuni de identificare a oportunităţilor de construcţie a halelor de producere şi de creare a condiţiilor pentru desfăşurarea activităţii rezidenţilor la nivelul capacităţii planificate. În această ordine de idei, conducerea raionului negociază cu potenţialii rezidenţi pentru a organiza construcţia halelor şi a procesului de producere.

La moment, potrivit funcționarei, Compania Corpolast Fritz Mueller GmbH, principalul rezident a Zonei Economice Libere Balţi în oraşul Căuşeni, a iniţiat producerea cablajelor în unul din sediile temporar arendate și a început lucrările de construcţie a halelor de producere. Pentru motivarea potenţialilor investitori de a investi în construcţia halelor şi a deveni rezidenţi, Consiliului  Raional Căuşeni și-a luat angajamentul de a oferi terenul, cu toate comunicaţiile construite.

Vera Ciuchitu a mai specificat că, în cadrul Concursului propunerilor de proiecte finanțate din Fondul Național de Dezvoltare Regională, desfășurat în anul 2016, de către CR Căușeni a fost depus proiectul „Oportunități pentru atractivitatea investițională în economia regiunii de dezvoltare Sud” pentru construcţia reţelelor, comunicaţiilor şi drumului de acces şi amenajarea teritoriului în Filiala Căuşeni a Zonei Economice libere Bălţi.  În rezultatul evaluării Cererii Complete de Finanțare, de către comisia de evaluare constituită pe lângă ADR Sud, proiectul a acumulat cel mai înalt punctaj  – 30.8 puncte din 32 posibile, și a fost inclus în Planul Operațional Regional Sud 2017-2020. Ulterior, fiind evaluat de către comisia interministerială, proiectul a acumulat 37,43 puncte din 60 posibile, dar nu a fost inclus în Documentul unic de program 2017-2020 (DUP).

În cele ce urmează, Vera Ciuchitu a menționăt că bugetul total al proiectului este de 18,6 mln. lei, APL II fiind gata, la momentul depunerii proiectului, să vină cu o contribuție proprie de 2, 9 mln. lei. În prezent însă, dat fiind importanța majoră și impactul regional al acestui proiect, Consiliul Raional Căușeni a alocat o contribuție proprie în sumă de 8 mln. lei pentru construcția utilităților, și anume: a reţelelor de gaz natural de presiune medie, a reţelelor electrice, cu staţia de  transformare, a reţelelor de apeduct, de  canalizare.

Din partea FNDR, autoritățile locale ale raionului Căușeni solicită finanțare pentru modernizarea drumului de acces și amenajarea terenului pentru construcţii industriale în cadrul filialei Căușeni a Zonei Economice Libere Bălți, în sumă de 10 620 181  lei. 

După o rundă de discuții și luări de cuvânt, membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud au aprobat decizia de înaintare către comisia interministerială a proiectului „Oportunități pentru atractivitatea investițională  în  economia  Regiunii de Dezvoltare Sud”, spre reevaluarea acestuia, cu posibilitatea includerii  în Documentul Unic de Program pentru anii 2017-2020 și acordarea finanțării solicitate în anul 2017.

În cadrul aceleiași ședințe membrii CRD Sud au audiat raportul de evaluare a impactului proiectului „Apă curată pentru comunitățile bazinului râului Prut”, prezentat de Violeta Evtodienco, șefa Secției statistică regională în cadrul MADRM. Potrivit raportoarei, proiectul, implementat în perioada 2011-2012, este unul relevant și corespunde necesităților grupurilor țintă. Acesta ar putea avea un impact regional și servi drept exemplu pentru alte APL în promovarea regionalizării serviciilor AAC. Cu toate acestea, nu a fost creată o intervenție logică, în care să se vadă clar ce se dorește să se întreprindă pentru a obține schimbări concrete, care sunt impedimentele care pot influența realizarea obiectivelor. În pofida faptului că autoritățile locale au avut drept scop să obțină acces la sursa de apă curată pentru locuitorii satelor Manta, Pașcani și Crihana Veche, rata de conectare la sistemul nou construit este una mică și, astfel, nu este asigurată durabilitatea proiectului și a investițiilor făcute. Afară de constatări, raportul conține și recomandări pe care specialiștii din cadrul MADRM au ținut să le înainteze primăriilor Manta și Crihana Veche. Și anume, să intensifice lucrul cu populația pentru ai demonstra beneficiile conectării la un sistem centralizat AAP, să aplice principiul de cooperare intercomunitară pentru organizarea, în comun cu primăria orașului Cahul, a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare și delegarea serviciului AAP, inclusiv cu transmiterea în gestiune a rețelelor și surselor de apă alternativă (fântânilor arteziene), prestatorului de serviciu în conformitate cu legislația în vigoare. Totodată, administrațiile publice locale urmează să identifice soluții pentru crearea sistemului centralizat de canalizare.

După epuizarea agendei ședinței, membrii CRD Sud au întreprins o vizită la Centrul pentru Tineret și Sport din orașul Căușeni, construit în cadrul unui proiect de anvergură implementat de ADR Sud din sursele Fondului Național de Dezvoltare Regională.