Reuniţi în zilele de 13 şi 14 noiembrie 2012, la Chişinău, în Conferinţa Internaţională „Reforma de Descentralizare: de la strategie la acţiuni”, organizată de Guvernul Republicii Moldova cu susţinerea Ambasadei Suediei, PNUD, UN Women, UNICEF, Consiliului Europei şi Fundaţiei Soros Moldova;

Reprezentând administraţia publică centrală şi autorităţile administraţiei publice locale, mediul academic şi societatea civilă, comunitatea experţilor naţionali şi internaţionali; 

Reafirmând ataşamentul nostru faţă de principiile Cartei Europene a Autonomiei Locale a Consiliului Europei, precum şi faţă de principiile legislaţiei naţionale în materie de guvernare locală;

Analizând progresul înregistrat în implementarea Strategiei Naţionale de Descentralizare;

Apreciind că reforma de descentralizare se află în fază incipientă şi că sunt necesare eforturi susţinute pentru fi realizată în termenii stabiliţi;

Ţinînd cont de faptul că, în condiţiile actuale de criză economică mondială severă şi probabil de durată, este deosebit de important ca cetăţenii Moldovei să beneficieze de autorităţi publice locale puternice şi eficiente, care să fie aproape de ei şi sub supravegherea lor directă, cu capacitate efectivă de a crea şi administra servicii publice şi infrastructură;

Constatând disponibilitatea şi voinţa tuturor actorilor implicaţi de a da reformei un nou impuls;

Susţinînd Guvernul Republicii Moldova în angajamentul său ferm de a consolida autonomia locală prin descentralizarea responsabilităţilor, competenţelor şi resurselor pentru a oferi autorităţilor locale alese capacitatea de a îmbunătăţi nivelul de viaţă al oamenilor şi pentru a se implica în dezvoltarea regională.

Noi, participanţii la Conferinţa Internaţională „Reforma de Descentralizare: de la strategie la acţiuni”:

Pledăm pentru întărirea capacităţii instituţionale şi manageriale a autorităţilor publice centrale implicate în implementarea . Moldova se află într-un moment crucial pentru reforma de descentralizare, oportunitate ce trebuie valorificată în cel mai scurt timp. Oportunităţile oferite de actuala structură instituţională trebuie valorificate la maxim prin crearea de noi departamente cu personal specializat. Se impune impulsionarea procesului de implementare sectorială a Strategiei Naţionale de Descentralizare la nivelul ministerelor de linie implicate, îmbunătăţirea coordonării metodologice şi procedurale a procesului de implementare a Strategiei Naţionale de Descentralizare de către Cancelaria de Stat şi Ministerul de Finanţe, adaptarea procesului de implementare sectorială a reformei la noul cadru de finanţare al administraţiei publice locale preconizat de modificările la legea finanţelor publice locale.

Agreăm noul cadru conceptul al descentralizării sistemului de finanţe publice locale şi recomandăm următoarele măsuri urgente: revizuirea actualului sistem de colectare şi alocare a impozitelor partajate; revizuirea sistemului de partajare a veniturilor fiscale din impozitul pe venit în vederea stabilirii în legislaţie a unor cote fixe pentru APL de nivelul întâi şi al doilea; proiectarea şi implementarea unui sistem de echilibrare stabil, cu destinaţie generală, separat de transferurile condiţionate, care să încurajeze efortul fiscal propriu; separarea transferurilor de echilibrare pentru APL de nivelurile întâi şi al doilea (alocarea directă pe niveluri); proiectarea şi implementarea unui sistem de transferuri condiţionate pentru principalele funcţii delegate şi partajate, care să asigure un nivel minim şi echitabil al prestaţiilor; descentralizarea procedurilor de elaborare a bugetelor şi de gestionare financiară prin delegarea competenţelor ministerelor de ramură,  autorităţilor publice locale şi instituţiilor prestatoare de servicii publice.

Subliniem necesitatea optimizării structurii administrativ-teritoriale a Republicii Moldova, ca pre-condiţie pentru realizarea unui transfer semnificativ de responsabilităţi şi resurse pentru autorităţi publice locale mai puternice, astfel încât acestea să aibă capacitatea de a-şi îndeplini misiunea şi de a răspunde, în mod adecvat, necesităţilor oamenilor. Raţionamenteledemografice, economice şi sociale trebuie să prevaleze asupra stereotipurilor politice atunci când la mijloc se află administrarea competentă şi eficientă a comunităţilor locale şi bunăstarea oamenilor. Organizarea administrativ-teritorială trebuie îmbunătăţită prin consolidarea capacităţilor administrative ale administraţiei publice locale de nivelul I, urmată de eficientizarea sistemului existent de raioane şi consolidarea regiunilor de dezvoltare într-un nivel regional de guvernare. O alternativă pe termen scurt ar fi cooperarea intercomunitară, care, în orice caz, trebuie promovată ca soluţie intermediară.

Încurajăm concretizarea şi realizarea în termen a obiectivelor noului cadru conceptual al strategiei de descentralizare în domeniul educaţiei. Reforma în acest domeniu trebuie să asigure accesul universal la educaţie şi calitatea procesului de instruire în toate şcolile. În acest sens, se impun următoarele activităţi sistemice şi specifice: analizarea şi amendarea legilor cu privire la educaţie; pregătirea procedurilor bugetare conforme cu noua legislaţie privind finanţele publice; informarea obiectivă şi adecvată a administraţiilor locale şi şcolilor; sporirea autonomiei şi competenţelor şcolilor şi autorităţilor publice locale; introducerea unui sistem transparent şi echitabil de finanţare; implicarea părinţilor şi a comunităţii locale în activităţile şcolii; consolidarea capacităţii şcolilor de a răspunde necesităţilor părinţilor; asigurarea monitorizării externe.

Susţinem măsurile propuse pentru realizarea obiectivului strategic al descentralizării patrimoniale, şi anume: completarea cadrului legal în domeniu; dezvoltarea formelor de management al proprietăţile publice şi private; creşterea capacităţii operaţionale de administrare a fondului construit şi a registrului proprietăţilor; integrarea planificării spaţiale cu instrumentele de administrare şi management al terenurilor; finalizarea procesului de privatizare a spaţiului locativ aflat încă în proprietatea statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale; creşterea rolului administraţiei publice în finalizarea procesului de constituire şi înregistrare a asociaţiilor de condominiu; dezvoltarea sectorului de servicii pentru gestiunea şi întreţinerea fondului locativ; realizarea programelor de reabilitare tehnică şi termică a blocurilor locative; asigurarea respectării legislaţiei în procesul de creare a asociaţiilor şi de exploatare şi întreţinere tehnică a fondului locativ.

Recomandăm îmbunătăţirea cadrului instituţional şi a sistemului de finanţare a furnizăriiserviciilor sociale de către APL, implementarea unui sistem coerent de identificare a nevoilor în profil teritorial, de evaluare a calităţii şi accesibilităţii serviciilor sociale, astfel încât să fie îndeplinite obiectivele politicilor naţionale în domeniu. 

Accentuăm necesitatea de a încuraja cooperarea intercomunitară în furnizarea de servicii publice locale, ca soluţie fezabilă şi eficientă pentru problema fragmentării excesive a administraţiei publice locale. Reforma din acest domeniu trebuie să dezvolte un cadru permisibil din punct de vedere juridic şi stimulatoriu din punct de vedere financiar, să favorizeze asocierea benevolă a autorităţilor publice locale în vederea furnizării în comun a serviciilor publice aflate în propria responsabilitate. 

Subscriem unanim la necesitatea respectării drepturilor omului şi egalităţii de gen în procesul de reformă. Descentralizarea implică abordarea bazată pe drepturile omului, integrarea dimensiunii de gen şi abilitarea femeilor, pe dezvoltarea fiecărei fiinţe umane în deplin acord cu principiile nediscriminării, participării, transparenţei, responsabilităţii şi egalităţii între femei şi bărbaţi. Această abordare vizează necesităţile fiecărei femei, fiecărui bărbat şi fiecărui copil din comunităţile locale, le asigură participarea la luarea deciziilor şi la toate activităţile publice, accesul la servicii şi infrastructura publică.

Suntem ferm convinşi că reforma de descentralizare va aduce beneficii tuturor locuitorilor Republicii Moldova. Comunităţile locale vor fi mai bine gestionate. Oamenii vor dispune de servicii locale mai bune şi mai accesibile, vor fi mai implicaţi în administrarea locală, mai responsabili şi mai stăpâni pe viaţa lor.