Dezvoltare regională

Ce este Dezvoltarea Regională…

Dezvoltarea regională este parte integrantă a Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, care oferă statelor membre și regiunilor instrumente coordonate pentru a aborda provocări complexe într-un ciclu financiar de 7 ani specific Comisiei Europene care, în alte condiții, s-ar materializa pe deplin în 15-20 de ani. Politica regională este o expresie a solidarității, deoarece pune accent pe sprijinirea regiunilor mai puțin dezvoltate. De asemenea, această politică se adresează̆ tuturor regiunilor și orașelor, sprijinind crearea de locuri de muncă, competitivitatea întreprinderilor, creșterea economică, dezvoltarea durabilă, toate acestea ducând la îmbunătățirea calității vieții. Politica regională este un set de măsuri, acțiuni și instrumente ce vin în sprijinul dezvoltării regiunilor. Consiliul European a definit regiunea ca un „teritoriu care formează, din punct de vedre geografic, o unitate netă, sau un ansamblu similar de teritorii în care există continuitate, in care populația posedă anumite elemente comune si dorește să-şi păstreze specificitatea astfel rezultată, şi să o dezvolte cu scopul de a stimula progresul cultural, social şi economic” [Anca Ghinea, „Republica Moldova mai aproape de Uniunea Europeană prin dezvoltare regională. Exemplul României”].

În abordarea inițială, scopul politicii de dezvoltare regională a fost acela de a reduce disparitățile și de a întări coeziunea economică și socială dintre statele Europei. Începând cu 2014, paradigma acestei abordări se schimbă, în sensul în care regiunile urmăresc să se specializeze în sectoarele care le oferă cel mai mare potențial de creștere și competitivitate, unde respectiva regiune deține deja un avantaj competitiv, sau poate dezvolta unul.

În Republica Moldova, această abordare este menționată și în Acordul de Asociere Republica Moldova – UE, care prevede că dezvoltarea regională este o prioritate pentru țară. Prin aprobarea Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, Guvernul a început implementarea politicii de dezvoltare regională în cele 6 regiuni de dezvoltare definite prin Lege – Nord, Sud, Centru, Chisinau, Găgăuzia și Transnistria. În prezent, doar 4 din cele 6 regiuni sunt operaționale.

Strategia Națională de Dezvoltare Regională (SNDR) este principalul document de planificare a dezvoltării regionale care reflectă prioritățile, mecanismele și măsurile prioritare. Pe parcursul anilor 2009-2020, au fost câteva cicluri de implementare a acestei strategii atât la nivel național cât și cel regional. Odată cu schimbarea Paradigmei de dezvoltare regională în RM, a demarat elaborarea unui nou SNDR pentru perioada 2021-2027. Autoritățile publice centrale și locale, precum și reprezentanții societății civile și ai organizațiilor internaționale participă la diverse etape de elaborare a Strategiei.

Care sunt instituțiile ce implementează politicile de Dezvoltare Regională…

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) este autoritatea centrală de specialitate a administrației publice care elaborează şi promovează politica statului în domeniul dezvoltării regionale. MADRM are misiunea de a analiza situația și problemele din domeniul dezvoltării regionale, a elabora politici publice eficiente și a monitoriza calitatea acestor politici și acte normative, precum și a propune intervenții justificate care urmează să ofere soluții eficiente în domeniul dezvoltării regionale.

Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale (CNCDR) este creat în scopul aprobării, promovării şi coordonării la nivel național a obiectivelor politicii de dezvoltare regională. Structura CNCDR şi regulamentul acestuia sunt elaborate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și aprobate de Guvern. În componența CNCDR intră: reprezentanții ministerelor de resort, ale Consiliilor regionale pentru dezvoltare, sectorului privat, și ai societății civile.

Consiliul regional pentru dezvoltare (CRD) este o structură funcțională deliberativă la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, constituit pentru coordonarea şi promovarea obiectivelor politicii de dezvoltare regională la nivel regional și local. Consiliul regional este alcătuit din președinții de raioane, primarii, reprezentanții sectorului privat şi ai societății civile. Preşedintele şi vicepreședintele Consiliului regional sunt aleși dintre membrii acestuia – reprezentanți ai autorităților administrației publice locale. Consiliul regional este responsabil de dezvoltarea generală din regiune şi de aprobarea Strategiei de dezvoltare regională şi a Planului de acțiuni. Consiliul regional identifică, conform criteriilor definite la nivel național, zonele defavorizate din regiunea sa de dezvoltare, aprobă şi promovează proiectele de dezvoltare regională.

Agenţia de dezvoltare regională (ADR) se constituie în fiecare regiune de dezvoltare. Agenţia are personalitate juridică şi activează în conformitate cu un regulament aprobat de Agenție în baza unui regulament-cadru, elaborat şi aprobat de Guvern. Agenţia efectuează analiza dezvoltării social-economice din regiunea sa de dezvoltare, precum şi elaborează, coordonează, monitorizează şi evaluează implementarea strategiilor, a planurilor, a programelor şi a proiectelor de dezvoltare regională. La moment există instituite 4 Agenții de Dezvoltare Regională: ADR Nord, ADR Centru, ADR Sud, ADR UTA Găgăuzia.

Care sunt mecanismele de finanțare…

Fondul național pentru dezvoltare regională (FNDR) reprezintă instrumentul principal privind finanțarea proiectelor şi programelor de dezvoltare regională, . Fondul se formează din alocațiile anuale de la bugetul de stat, se află în gestiunea autorității de implementare a politicii de dezvoltare regională, care efectuează alocarea mijloacelor lui, cu aprobarea prealabilă a CNCDR

În Fond pot fi atrase şi alte mijloace financiare din sectorul public şi din cel privat la nivel local, regional, național şi internațional, precum şi mijloacele oferite prin programele de asistență ale Uniunii Europene și a altor parteneri de dezvoltare

Care este suportul proiectul MSPL…

  • La nivel național, proiectul sprijină Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) în dezvoltarea unei strategii de dezvoltare regională coerente, în conformitate cu cadrul legal și standardele UE.
  • La nivel regional, proiectul oferă sprijin Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare și grupurilor de lucru sectoriale în vederea sporirii performanței acestora cu privire la planificarea și programarea regională integrată.
  • De asemenea, proiectul îmbunătățește capacitățile tuturor celor patru Agenții de Dezvoltare Regională (Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia) în planificarea și implementarea strategiilor de dezvoltare regională, stabilirea planificării integrate și realizarea proiectelor de infrastructură locală.