MSPL/GIZ/L/NA /002/R

Autoritatea contractantă

Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord

Adresa

MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8

Telefon/fax

Tel: +373 231 2-56-46; Fax: +373 231 6-19-80

Adresa electronică

achizitii.adrnord@gmail.com

Secretarul grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie

GUDUMAC DENIS

Obiectul achiziţiei

(Repetat) Achiziționarea lucrărilor de construcții în cadrul proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în orașul Edineț”

Cod achiziție GIZ UE

<MSPL/GIZ/L /NA/002/R>

Locul desfășurării procedurii de achiziție publică

MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălți, piața Vasile Alecsandri, 8

Adresa electronică pentru comunicare/ solicitare a documentației de atribuire/ a clarificărilor

achizitii.adrnord@gmail.com

Limba în care vor fi întocmite documentația standard/caietul de sarcini

Dosarul de ofertă este disponibil numai în limba română.

Termenul de de punerea ofertelor

06.07.2021, ora 10:00 – ora Europei de Est.

Ședința de deschiderea ofertelor

06.07.2021, ora 11:00 – ora Europei de Est.

Sursa finanțării

Uniunea Europeană, Conform Acordului de finanțare

Termen de implementare

10 luni calendaristice (*s-a redus de la 12 luni la 10 luni)

Procedura de achiziții publice aplicată

Regulamentul GIZ Moldova în domeniul Achizițiilor Publice (versiunea adaptată la dispozițiile PRAG UE)

Criterii de selecție

Comisia de evaluare va selecta ofertantul a cărui ofertă a fost determinată să fie în concordanță cu criteriile administrative, economice și tehnice și a oferit cel mai mic preț.

Criteriul de atribuire a contractului:

Cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic este oferta licitată cu cel mai mic preț.

Termenul de valabilitate a ofertelor

Ofertele trebuie să rămână valabile pentru o perioadă de 90 de zile de la data limită de depunere a ofertelor

Garanția bancară de participare la licitație

700 000 (șapte sute mii lei) MDL

Alte informații relevante:

Autoritatea contractantă în conformitate cu Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Germaniei privind cooperarea tehnică semnat la 22 februarie 1994, ratificat prin Hotărârea Parlamentului nr. 499-XIII din 15 martie 1995 și în conformitate cu articolul 104 „Livrări fără taxe” din Codul fiscal (Monitorul Oficial nr. 76-80 din 20 aprilie 2012) vor aplica cota de TVA zero serviciilor contractate. Astfel, Oferta va fi prezentată la cota de TVA zero.

IMPORTANT!!!!

 

 

 

Pentru această procedură va fi aplicată “clauza suspensivă” conform secțiunii 2.4.6 din Regulamentul GIZ Moldova în domeniul Achizițiilor Publice (versiune adaptată la dispozițiile PRAG UE), care presupune că procedura de licitație poate fi anulată fără nici o excepție în cazul în care nu este finalizată procedura de luare a deciziei asupra finanțării.

Procedura de evaluare și finalizarea achiziției va putea avea loc doar după confirmarea și acceptul Delegației Uniunii Europene. În cazul în care Autoritatea Contractantă nu va primi acceptul în scris din partea Delegației Uniunii Europene, prin intermediul GIZ, această procedură urmează să fie anulată.